gör plats för

strategiska beslut

Tids-, resurs- och kunskapsbrist leder ofta till nedprioritering av strategiskt viktiga frågor. Detta trots ett akademiskt konsensus om att det strategiska ramverket och investeringsprocessen är det absolut viktigaste för resultaten.

Hur bör portföljen allokeras utifrån era förutsättningar och behov, vilken typ av förvaltning är värt att betala mer för och hur fungerar portföljen i olika marknadsförutsättningar? Vi har kunskapen, verktygen och resurserna för att skapa utrymme och underlag för kloka strategiska beslut.​

Tids-, resurs- och kunskapsbrist leder ofta till nedprioritering av strategiskt viktiga frågor. Detta trots ett akademiskt konsensus om att det strategiska ramverket och investeringsprocessen är det absolut viktigaste för resultaten.

Placeringsriktlinjer

Placeringsriktlinjerna är det viktigaste styrinstrumentet för institutionell kapitalförvaltning och sätter ramverket och strategin för förvaltningen. 

Riktlinjerna definierar bland annat, avkastningsmål risktolerans, normalportfölj, jämförelseindex samt syn på hållbarhet. 

En stor vikt bör läggas på detta arbete och Evisens bistår med expertis och resurser för att forma en så bra strategi och tydliga riktlinjer som möjligt utifrån institutionens förutsättningar. 

 

Placeringsriktlinjerna är det viktigaste styrinstrumentet för institutionell kapitalförvaltning och sätter ramverket och strategin för förvaltningen. 

Riktlinjerna definierar bland annat, avkastningsmål risktolerans, normalportfölj, jämförelseindex samt syn på hållbarhet. 

Utvärdering & analys

Att med jämna mellanrum utvärdera portföljen är centralt för att följa upp beslutad strategi och dess implementering. Hur och var i portföljen skapas över/underavkastning, hur väl presterar förvaltarna, och förvaltas portföljen i enlighet med riktlinjerna? Granskning av kostnader, direkta och indirekta, är också en viktig del i Evisens utvärderingsprocess.

Portföljkonstruktion

En välkonstruerad och diversifierad portfölj kan höja den riskjusterade avkastningen avsevärt. Vi har lång erfarenhet av tillgångsslag utanför det traditionella investeringsuniverset.

Baserat på analys av dina finansiella och organisatoriska förutsättningar hjälper vi dig att skapa en portfölj optimerad efter just din unika situation.

Simulering & scenarioanalys

God förståelse för portföljens egenskaper i olika marknadslägen är en förutsättning för att ta kloka beslut. Hur känslig är portföljen för ränteförändringar, börsfall eller minskad likviditet? Vad skulle en alternativ portföljstrategi ha för egenskaper?

Åtaganden/ALM

Utgångspunkten i all kapitalförvaltning är syftet och det framtida åtagandet som ska uppfyllas, exempelvis pensionsåtaganden, forskningsbidrag eller välgörande ändamål. Hur påverkas denna skuld av variationer i ränteläget och andra marknadsförutsättningar? Hur sannolikt är det att den valda portföljstrategin möter åtagandet, på kort och lång sikt? Vad är lämplig avsättning eller utdelningsnivå? 

Detta är exempel på frågor som besvaras i ALM-analysen.