hitta rätt investering

till er portfölj

Investering

Evisens är ledande inom upphandling av kapitalförvaltning på den Nordiska marknaden. Vi arbetar med samtliga tillgångsslag, men med särskilt fokus på alternativa tillgångsslag, där kapitalägarens utmaningar typiskt är som störst. Evisens upphandlingstjänst har sedan 2005 säkerställt kostnadseffektiv och högkvalitativ förvaltning hos hundratals institutioner.

Genom gemensam upphandling tillsammans med flera kapitalägare kan vi dessutom ytterligare minimera kostnader och även öppna för investeringar som i regel är stängda för mindre institutioner, exempelvis inom alternativa tillgångsslag.

Evisens är ledande inom upphandling av kapitalförvaltning på den Nordiska marknaden. Evisens upphandlingstjänst har sedan 2005 säkerställt kostnadseffektiv och högkvalitativ förvaltning hos hundratals institutioner.

Genom gemensam upphandling tillsammans med flera kapitalägare kan vi dessutom ytterligare minimera kostnader och även öppna för investeringar som i regel är stängda för mindre institutioner.

CASE

Infrastruktur

(GLOBAL EXPONERING)

Evisens genomförde under 2021 en upphandling och analys global infrastruktur. Upphandlingen syftade till att förse deltagande institutioner med en bred exponering mot infrastukturtillgångar primärt inom OECD.

Infrastruktur som tillgångsslag har ökat i popularitet bland institutionella investerare och är ett bra komplement till den alternativa delen av portföljen. Karakteristika drag med tillgångsslaget är att det handlar om anläggningar och strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhället. Ofta rör det sig om tillgångar inom digital infrastruktur, energi, transport. Ofta kan dessa investeringar erbjuda förutsägbara och långsiktigt stabila kassaflöden som matchar väl mot investerare med en lång placeringshorisont.

I detta fall identifierades 75 fonder och direktägda strukturer varav en fond i slutändan valdes av deltagande institutioner som placerade ett belopp om 730 miljoner kronor.

CASE

Fastigheter

(NORDISK EXPONERING)

Under 2020 genomförde Evisens en upphandling och analys av svensk och nordisk fastighetsmarknad. Eftersökt exponering var en avkastning omkring 4–6% per år utan belåning och långa kontrakt, vilket ofta återfinns i fastigheter avsedda för samhällsservice. Fastigheter har länge funnits i institutionella kapitalägares portföljer och utgör en grundsten i en alternativ portfölj. Fastigheternas egenskaper med stabila kassaflöden, låg korrelation med aktier och räntor samt inflationsskydd gör dem ständigt aktuella som investering.

I detta fall analyserades 30 fonder och direktägda strukturer varav två fonder valdes att investera i till ett belopp om 430 miljoner kronor.

CASE

Hållbar infrastruktur

Evisens genomförde under 2019 en samupphandling och analys av marknaden för investeringar inom Infrastruktur. Fokus låg specifikt på förnyelsebar energi (sol,- vind, vatten-kraft) inom Europa med ett avkastningsmål om ca 7-10%. Denna marknad har sett en kraftig tillväxt de senaste åren både som ett resultat av Europeiska länders ambition att möta politiska riktmärken avseende andel förnyelsebar energi men även ett kraftigt prisfall för kostnaden att producera energi med hjälp av förnyelsebara energikällor.

Totalt 67 stycken möjliga förvaltare identifierades där investeringar i slutändan genomfördes med 2 av dessa om totalt ca 750 miljoner kronor.

CASE

Aktie- och ränteindex

Under 2019 genomförde Evisens en samupphandling av 6 st indexnära aktie- och räntemandat om totalt ca 7 mdr SEK. Upphandlingens syfte var att skapa en kostnadseffektiv bred beta-exponering för de deltagande kunderna, med särskilda krav på etik- och hållbarhet samt rapportering.

Totalt analyserades 42 offererade produkter fördelade på de 6 mandaten, varav 18 valdes ut för närmare granskning. Upphandlingen resulterade i en signifikant kostnadsreduktion för deltagande kunder (i snitt > 70 %) samt skräddarsydd löpande avkastnings- och hållbarhetsrapportering. 

CASE

Återförsäkringsrisk

Återförsäkringsrisk (catbonds och collateralized reinsurance) är ett tillgångsslag som bidrar med fundamentalt okorrelerade kassaflöden –  en bra byggsten för att höja den riskjusterade avkastningen. Ett problem med tillgångsslaget är dock de höga kostnaderna.

Under 2018 genomförde Evisens en marknadskartläggning (samtliga 52 öppna fonder) och en gemensam upphandling som resulterade i en högkvalitativ förvaltningslösning till ett pris som normalt förbehålls de allra största institutionella kapitalägarna, även för mindre och medelstora investerare. För att tillhandahålla investeringsmöjlighet för kunder med både låg och hög risktolerans upphandlades både rena catbond-mandat och mandat med en högre andel collateralized reinsurance (normalt högre risk).