Tema: Hållbar Infrastruktur

COINs poolingkoncept inom alternativa tillgångsslag har mottagits väl av marknaden. Höstens tema blir Hållbar Infrastruktur – investering i förnybar energi och närliggande tillgångar.

Infrastruktur som tillgångsklass lämpar sig väl för kapitalägare med lång tidshorisont samt genererar kassaflöden med låg korrelation mot konjunkturcykeln. Detta har lett till att tillgångsslaget blivit ett kärninnehav för många större institutioner internationellt och även i Norden.

Den 26:e september (Stockholm) samt den 10:e oktober (Göteborg) håller COIN ett seminarium om tillgångslaget och processen, hör av dig om du vill veta mer!