Bonds

Tema: Onoterade krediter

Jonas Lindgren

COINs poolingkoncept inom alternativa tillgångsslag fortsätter att attrahera intresse från institutionella investerare som ser skalfördelarna med att agera tillsammans.

September markerade starten på nästa tema, Onoterade krediter, där COIN anordnade seminarier i Stockholm och Malmö. Tillgångsslaget, som ofta kallas Private Debt och till dominerande del handlar om olika typer av företagsutlåning, har sett en betydande tillväxt och globalt förvaltas det idag uppskattningsvis 800 miljarder USD inom denna marknad. 

Den kraftiga tillväxten har bland annat drivits av en ökad efterfrågan på alternativa avkastningskällor i takt med sjunkande marknadsräntor. Strängare regelverk i kombination med en av finanskrisen sargad banksektor har dessutom i allt större utsträckning öppnat upp för en större andel institutionellt kapital i den tidigare av banker dominerande utlåningsmarknaden.

Det finns idag ett stort antal olika investeringsstrategier och ett än större antal fondförvaltare som är aktiva på denna marknad. Tillgång till data är begränsad och arbetet med att förstå och analysera vad som skiljer dem åt är tidskrävande.

COIN inleder arbetet med att under hösten kartlägga denna marknad och analysera de olika strategier som erbjuds. Vi kommer fokusera på avkastningspotential och kreditrisk men även hur ESG införlivas i förvaltningen, antingen som en del av investeringsbeslutet eller strategier som direkt syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling (exempelvis gröna byggnader, mikrolån, hållbart jordbruk mm). 

Med denna analys som underlag tas, tillsammans med deltagande institutioner, en mandatbeskrivning fram som sedan utgör basen i den globala upphandling som sedan följer.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att få veta mer om vårt koncept kring alternativa placeringar eller vårt nuvarande tema inom Onoterade krediter.

COINs poolingkoncept inom alternativa tillgångsslag fortsätter att attrahera intresse från institutionella investerare som ser skalfördelarna med att agera tillsammans.

September markerade starten på nästa tema, Onoterade krediter, där COIN anordnade seminarier i Stockholm och Malmö. Tillgångsslaget, som ofta kallas Private Debt och till dominerande del handlar om olika typer av företagsutlåning, har sett en betydande tillväxt och globalt förvaltas det idag uppskattningsvis 800 miljarder USD inom denna marknad.

Den kraftiga tillväxten har bland annat drivits av en ökad efterfrågan på alternativa avkastningskällor i takt med sjunkande marknadsräntor. Strängare regelverk i kombination med en av finanskrisen sargad banksektor har dessutom i allt större utsträckning öppnat upp för en större andel institutionellt kapital i den tidigare av banker dominerande utlåningsmarknaden.

Det finns idag ett stort antal olika investeringsstrategier och ett än större antal fondförvaltare som är aktiva på denna marknad. Tillgång till data är begränsad och arbetet med att förstå och analysera vad som skiljer dem åt är tidskrävande.

COIN inleder arbetet med att under hösten kartlägga denna marknad och analysera de olika strategier som erbjuds. Vi kommer fokusera på avkastningspotential och kreditrisk men även hur ESG införlivas i förvaltningen, antingen som en del av investeringsbeslutet eller strategier som direkt syftar till att bidra till en hållbar samhällsutveckling (exempelvis gröna byggnader, mikrolån, hållbart jordbruk mm).

Med denna analys som underlag tas, tillsammans med deltagande institutioner, en mandatbeskrivning fram som sedan utgör basen i den globala upphandling som sedan följer.

Kontakta oss gärna om du är intresserad av att få veta mer om vårt koncept kring alternativa placeringar eller vårt nuvarande tema inom Onoterade krediter.