filosofi

vår investeringsfilosofi i skrift

långsiktighet

Strategiskt och systematiskt förhållningssätt framför taktiskt

diversifiering

Okorrelerade kassaflöden skapar möjlighet till högre riskjusterad avkastning

kostnader

Använd avgiftsbudgeten förnuftigt – där den gör skillnad

WEBINAR-FILOSOFI

Investera långsiktigt

Strategisk allokering

Strategisk allokering, d.v.s. den långsiktiga fördelningen mellan olika tillgångsslag, är det som ger störst avtryck på portföljens avkastning över tid.

Studier visar även på ett tydligt negativt samband mellan grad av aktivitet i kapitalförvaltningen och resultaten. COIN förordar ett långsiktigt och regelbaserat förhållningssätt, med låg transaktionsaktivitet och fokus på portföljkonstruktion.

Determinanter för portföljprestanda

STRATEGISK ALLOKERING
91%
FÖRVALTARVAL
5%
ÖVRIGT
2%
TAKTISK ALLOKERING
2%
allokering
*Yale University Endowment Portfolio - 14% per år i 30 år

Sprid riskerna i portföljen

Diversifiering

Diversifiering benämns ofta som den “enda gratislunchen”. Genom att exponera portföljen mot olika riskpremier med låg korrelation kan en högre avkastning per enhet risk uppnås.

COINs angreppsätt fokuserar på att hjälpa kapitalägaren att uppnå en väldiversifierad portfölj genom exponering mot okorrelerade kassaflöden, dvs tillgångar med underliggande värdetillväxt som inte har en direkt koppling till aktie- eller räntemarknaden.

Använd avgiftsbudgeten förnuftigt - där den gör skillnad

Alfa-Beta-separation

Få aktiva förvaltare överavkastar gentemot ett relevant benchmark över längre tidsperioder. Dessutom pekar de flesta studier på att de som överavkastar historiskt typiskt inte är de som tillför mervärde i framtiden. Beta eller indexförvaltning är därmed ofta att föredra på breda exponeringar inom traditionella tillgångsslag.

Vissa tillgångsslag och investeringsformer har större avkastningsvariation mellan olika förvaltare, samt en starkare koppling mellan historiska och framtida resultat. Här bör kapitalägaren lägga merparten av sin avgiftsbudget – där den gör skillnad.

Antal förvaltare som överträffar index

EFTER 1 ÅR
30%
EFTER 3 ÅR
17%
EFTER 5 ÅR
10%

Förvaltningskostnader

Förvaltningskostnader äter avkastning exponentiellt. Ett avgiftsuttag på 1% per år innebär att kapitalägaren ger upp ca 40 % av den totala avkastningen i en aktieexponering sett över 50 år.

Säkerställande av kostnadseffektivitet i alla delar av kapitalförvaltningen är en förutsättning för goda långsiktiga resultat.

[visualizer id=”10821″ lazy=”no” class=””]

*Förvaltningsavgifterna baseras på ett startkapital på 10,000kr investerat i OMXS30 sedan 2010

Önskar du en digital kopia alternativt ett tryckt exemplar får ni gärna fylla i era kontaktuppgifter nedan så skickar vi en kopia snarast möjligt.