juridisk information

Tillstånd

Evisens Securities Services AB (559316-1531) är ett svenskt värdepappersbolag med tillståndspliktig verksamhet.

Verksamheten regleras bland annat av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse samt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Bolaget innehar följande tillstånd:

Mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument

Investeringsrådgivning avseende finansiella instrument

Portföljförvaltning

Förvara finansiella instrument för kunders räkning

Klagomålshantering

Vid eventuella klagomål ber vi dig i första hand att ta kontakt med kundansvarig. För fullständig information gällande vår klagomålshantering vänligen läs vår Policy för klagomålshantering, här.

Bästa orderutförande

Bolaget har enligt 9 kap. 31 – 33 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden fastställt interna regler om hur det ska uppnå bästa möjliga resultat när Bolaget utför kundorders. För fullständig information gällande vår Policy för bästa orderutförande vänligen klicka här.

Ersättningspolicy

Bolaget har tagit fram en ersättningspolicy som ska främja en sund och effektiv riskhantering. Ersättningspolitiken inom Bolaget ska ta hänsyn till Bolagets kunder, i syfte att se till att kunderna behandlas rättvist och att kundernas intressen inte påverkas negativt av den ersättningspolitik som Bolaget vidtagit på kort, medellång eller lång sikt. För fullständig information gällande vår ersättningspolicy vänligen klicka här.

Hållbarhetspolicy

Bolaget har tagit fram en hållbarhetspolicy som beskriver Bolagets ambition och arbete med att bidra till en mer hållbar omvärld. Hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter är en integrerad del av Bolagets roll som oberoende rådgivare, upphandlare, arbetsgivare och samhällsaktör. Bolagets ambition är att i alla beslut försöka göra de bästa valen med hänsyn tagen till miljömässigt och socialt ansvarstagande. För mer fullständig information om Bolagets hållbarhetspolicy vänligen klicka här.

För information om hur Bolaget beaktar och hanterar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vänligen klicka här.

Styrelsen

Styrelsen består av två externa ledamöter samt en ledamot med anställning i Bolaget. I Bolagets mångfaldspolicy framkommer det att aspekter som kompetens, erfarenhet, utbildning, geografiskt ursprung, kön samt ålder vägs in vid utnämnande av styrelsemedlemmar. Bolaget har inte inrättat en separat riskkommitté.

Styrelsens ledamöter:

Ulrika Malmberg Livijn, ordförande – Sju övriga uppdrag

Per Strömberg, ledamot – Fyra övriga uppdrag

Carl Barnekow, ledamot – Fyra övriga uppdrag

Riskhantering och Kapitaltäckning

Bolagets information om riskhantering och kapitaltäckning återfinns i årsredovisningen, publicerad nedan.