26 Oktober, 2022

Förvaltardag med fokus på Alternativa investeringar

Nästa investeringsfas inom hållbar infrastruktur, möjligheter i en tungt mediabevakad fastighetsmarknad och inflationsskydd var några ämnen som diskuterades när vi bjöd in förvaltare och kunder för en genomgång av de alternativa fonder vi har upphandlat tillsammans med våra kunder. På motsvarande sätt inleder vi inom kort en upphandling inom tillgångsslaget Private Equity.

Vi bjöd i veckan in kunder och förvaltare för de alternativa fonder vi har upphandlat tillsammans med våra kunder för en uppdatering av fonderna och respektive tillgångsslag de investerar inom. De upphandlade förvaltarna representerar tillgångsslagen återförsäkring, förnybar energi, hållbar infrastruktur, företagsfinansiering och fastigheter och bidrar alla till diversifiering och positiva egenskaper i våra kunders portföljer. Ett par aktuella teman var såklart inflationens påverkan i investeringslandskapet och möjliga skydd. Här sticker infrastruktur ut som det tillgångsslag vars underliggande avkastningskällor relativt snabbt kompenserar för inflationen.

Fastighetsmarknaden har fått stort fokus från media den senaste tiden då höga värderingar har justerats ned i takt med stigande räntor. Inom segmentet kontorsfastigheter bedöms betalningsviljan som fortsatt god men med ett skifte till mindre men mer påkostade kontorslösningar. Inom segmentet kommersiella fastigheter förväntas hyrorna kunna justeras för den stigande inflationen med ganska kort varsel.

Inom hållbar infrastruktur presenterades olika investeringsfaser där fokus fram till nu primärt har varit investeringar i produktion av förnyelsebar el via vindkraftverk och solceller. Ska vi nå klimatmålet till 2030 och 2050 kommer större investeringar att behövas i ett bredare ekosystem där förvaltarna närmast ser ett ökat fokus på lösningar för att hantera lagring, ledningar och ett ökat behov av laddning. Nästa fas i omställningen kan förväntas vara fokuserad på hållbar matproduktion, hållbara transporter som flyg och fartyg, hållbart stål och cement som några exempel.

COIN kommer inom kort inleda nästa steg genom att bedriva en upphandling inom tillgångsslaget Private Equity. Området är brett och det finns ett flertal sätt att forma en exponering mot tillgångsslaget. Ett av de viktigare stegen är därför att först definiera vad som eftersöks, ett arbete som pågår just nu i tät dialog med några av våra kunder. Vi förväntar oss att dra i gång denna upphandling inom de närmaste veckorna. Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer om hur vi tänkt gå tillväga.

Jonas Lindgren, Head of Alternatives