1 november, 2023

Evisens årliga förvaltardagar

Förra veckan anordnade Evisens våra årliga förvaltardagar, en central del av vår fortlöpande utvärdering av våra samupphandlade fonder. Under dessa dagar fick våra kunder möjlighet att personligen interagera med fondförvaltarna, höra deras insikter och ställa frågor.

Intresset hos våra investerare var stort och ett extra stort intresse riktades i år mot den högre inflationen och de högre räntornas effekter på avkastningsmöjligheterna inom olika tillgångsslag.

Sammanfattningsvis kan vi konkludera att de samupphandlade fonderna presterar väl inom sina respektive områden, även om det finns utmaningar att hantera, särskilt med tanke på de ekonomiska utsikterna och högre räntor.

De svenska och globala aktiefonderna presterar väl, även om bolag inom förnyelsebar energi möter utmaningar. Det svenska investerbara aktieuniversumet är mindre, vilket innebär att exkludering av sektorer kan påverka fondernas förmåga att efterlikna sina jämförelseindex. Jämförelsevis kan noteras att de svenska aktiefonderna i hög grad följer utvecklingen mot index som applicerar ESG-exkluderingar. Sammantaget är vår bedömning att fonderna ger en representativ indexnära exponering beaktat det investerbara universet samt jämförbara produkter. 

Svensk obligationsförvaltning har haft en positiv utveckling, särskilt för obligationer med lägre kreditrating.

Investeringar i onoterade lån till nordiska företag ägda av riskkapitalbolag har gett god avkastning. Onoterade lån har traditionellt givits ut av de nordiska bankerna men har, i takt med hårdare regleringar och kapitalkrav, blivit tillgängliga även för institutionella investerare. För närvarande ser förvaltarna attraktiva avkastningsnivåer framåt (i linje med noterade HY-obligationer, ca 8-9% per år) då både riskfria räntor stigit (viket positivt påverkar förräntningstakten i lånen) och kreditspreadar har ökat (riskpremien investerare får för att låna ut till dessa företag). I andra vågskålen ligger det faktum att högre finansieringskostnader framåt kan påverka låntagarna negativt med risk för högre kreditförluster även om detta hittills inte varit fallet.

Våra upphandlade fastighetsfonder är uppdelade i en obelånad strategi med en lägre men stabil avkastning och en belånad strategi (endast bankfinansiering) med en högre förväntad avkastning. Fastighetsmarknaden är fortsatt pressad där bland annat högre räntor höjer avkastningskrav inom fastigheter (och därmed sänker fastighetsvärden). Förvaltarna ser dock fortsatt bra kassaflöden och låga vakanser i segmentet. Driftnetton används till stora delar till att förbättra och förädla de befintliga fastigheterna och i viss mån bygga nytt. Förvaltarna ser också möjligheter till attraktiva förvärv och förutser att den senaste turbulensen på fastighetsmarknaden kommer att klinga av.

Förvaltaren inom förnyelsebar energi är positiv och fokuserad på att bygga, förädla och sälja energitillgångar. Avkastningen har hittills varit ~14% per år på investerat kapital och påverkas till viss del negativt av högre räntor via högre avkastningskrav från potentiella köpare samt högre finansieringskostnader för belåning. Effekterna av högre räntor har dock motverkats av högre energipriser som drivit upp avkastningen.

Förvaltaren som investerar i global bred infrastruktur, inklusive digital infrastruktur, transport och förnyelsebar energi ser attraktiva förvärvsmöjligheter framåt, framförallt inom digital infrastruktur och förnyelsebar energi. Avkastningen är historiskt sett stabil (~9% per år sedan fondens start) och erbjuder investerare en stabil avkastning med inflationsskydd i en utmanande marknad.

Marknaden för återförsäkring är turbulent med bland annat hög inflation som har påverkat storleken på försäkringsersättningar och därmed drivit upp både försäkringspremier och behovet av återförsäkring. Samtidigt har de senaste årens relativt höga utfall av naturhändelser orsakat stora förluster för traditionella återförsäkringsbolag och begränsat deras förmåga att ta på sig den ökade efterfrågan. Denna dynamik i kombination med högre räntor har drivit upp förräntningstakten på katastrofobligationer som för närvarande ligger på ~10-11% efter förväntade förluster. Tillgångarna är attraktivt prissatta med höga förräntningstakter och förvaltaren försöker minimera riskerna kopplade till klimatförändringar och har lyckats upprätthålla en stark avkastning. 

För att höra mer om våra förvaltardagar eller kommande upphandlingar är ni alltid välkomna att höra av er till någon av oss på Evisens.